?χτισε στην ?μμο τον Παρθεν?να ?γνωστο? ξ?νο? τουρ?στα?

情五月天Εδ? και καιρ? κυκλοφορε? στα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? μια εντυπωσιακ? φωτογραφ?α που τραβ?χτηκε στην παραλ?α Μαρτσ?λο τη? Π?ρου και δε?χνει ?να ?ργο τ?χνη? στην ?μμο. […]

Δε?τε περισσ?τερα
Το μυστικ? του Λ?ντζου: Η θρυλικ? καφετ?ρια που ?φτιαχνε τον καλ?τερο φραπ? στην Ελλ?δα

情五月天Η συνταγ? παρ?μενε επτασφρ?γιστο μυστικ? επ? σειρ? ετ?ν. Και τι δεν ε?χε ειπωθε? απ? στ?μα σε στ?μα. Κρ?μα γ?λακτο?, αβγ?, μπ?ικιν π?ουντερ ακ?μα και μαρ?νγκα […]

Δε?τε περισσ?τερα
99 διαχρονικ? μαθ?ματα που μα? διδ?σκει η ζω?.

Τι σε ?χει διδ?ξει η ζω?; Σκ?ψου ?λα τα πρ?γματα που θα ?θελε? να πει? στον εαυτ? σου, αν μπορο?σε? να ταξιδ?ψει? π?σω στον χρ?νο […]

Δε?τε περισσ?τερα
Κιν?ζο? ?σπαγε ξηρο?? καρπο?? επ? 25 χρ?νια με μια χειροβομβ?δα χωρ?? να το ξ?ρει και επιβ?ωσε

Εδ? και 25 χρ?νια, ?να? ?νδρα? ?παιζε ?ρ?σικη ρουλ?τα? χωρ?? να το γνωρ?ζει. Λ?νε πω? η ?γνοια ε?ναι ευτυχ?α. Σε ορισμ?νε? περιπτ?σει? ε?ναι αλ?θεια αλλ? […]

Δε?τε περισσ?τερα
Καλοκα?ρι στην Αθ?να του 1960 – Σπ?νιο και υπ?ροχο φωτογραφικ? υλικ?

Στην Αθ?να τη? δεκαετ?α? του 1960 ο κ?σμο? ε?χε μ?λι? ξεκιν?σει να πηγα?νει στι? πρ?τε? οργανωμ?νε? παραλ?ε? τη? εποχ??, που πιθαν?τατα να ?χετε δει μ?σα […]

Δε?τε περισσ?τερα
Δι?σημη Αυστραλιαν? παρουσι?στρια αποθε?νει την Ελλ?δα: ?Οι Ελληνε? ξ?ρουν να ζουν??

Η δι?σημη παρουσι?στρια τη? Αυστραλ?α? Sam Armytage ?χει ερωτευτε? την Ελλ?δα και κ?θε καλοκα?ρι θ?λει να επισκ?πτεται τη χ?ρα μα? για τι? καλοκαιριν?? τη? διακοπ??. […]

Δε?τε περισσ?τερα
Το κ?λπο του Αριστ?τελη Ων?ση που τον ?φερε στη κορυφ?

Ο Αριστοτ?λη??Ων?ση? συν?θιζε να λ?ει ?τι το σeξ και οι εμπορικ?? συμφων?ε?, ε?ναι καλ?τερα ?ταν δεν γ?νονται με τον συνηθισμ?νο τρ?πο. Π?σω στο 1958 ο?Ων?ση?, […]

Δε?τε περισσ?τερα
Μελ?τε? δε?χνουν ?τι ?ταν ζε?τε κοντ? στην θ?λασσα βελτι?νεται η ψυχικ? σα? υγε?α

Υπ?ρχει ?να? πολ? σημαντικ?? λ?γο? για τον οπο?ο απολαμβ?νουμε τι? ?β?λτε? κοντ? στην θ?λασσα. Δεν ε?ναι απλ? μια ρομαντικ? απ?δραση ? ?τι περν?με τον χρ?νο […]

Δε?τε περισσ?τερα