两性视频床上视频完整

两性视频床上视频完整"Hot Melt" to magiczne s?owa okre?laj?ce jedn? z bran? przemys?u. Nie maj? one dok?adnego t?umaczenia na j?zyk polski i jest to chyba zb?dne. Ja t?umacz? to nast?puj?co:Przemys?owe napylanie klejów termo-topliwych.Po wpisaniu w wyszukiwarce Google frazy "hot melt", wyskakuje nam ca?a ?mietanka tego interesu. Wszyscy Wielcy, Pot??ni i Tajemniczy. Dlaczego? O tym w?a?nie b?dzie ten blog.

wtorek, 12 stycznia 2010

Kleje Hot-Melt-Oszcz?dno?ci w procesie produkcji.

Witam.
Na stronie serwisu utrzymanieruchu.pl natkn??em si? na artyku? dotycz?cy klei przeznaczonych do zastosowań przemys?owych. Autor poruszy? mi?dzy innymi problem oszcz?dno?ci w procesie produkcyjnym przy udziale klejów. I moim zdaniem bardzo trafnie podsumowa? temat. Mianowicie-Nie ma najmniejszego sensu oszcz?dza? na jako?ci spoiwa! By?em ju? kilka razy przy podobnych próbach. Wi?cej mo?na straci? ni? zyska?. Co mam na my?li? Otó? klienta, odbiorc? produktu. Je?li raz si? zawiedzie, trudno b?dzie odbudowa? jego zaufanie! Jest jeszcze jeden aspekt sprawy. Z?ej jako?ci klej bardzo niekorzystnie wp?ywa na sprz?t przeznaczony do jego nak?adania. A ten jest kosmicznie drogi! Producenci klejów skupiaj? si? na jednym: kilka z?otych taniej na tonie kleju. Bardzo ?atwo przekonuj? przedsi?biorców przedstawiaj?c twarde wyliczenia na papierze. Sprzedaj? klej, wyje?d?aj? zadowoleni zostawiaj?c cz?owieka odpowiedzialnego za proces produkcyjny z kosmicznym problemem. Bardzo cz?sto trudno jest skojarzy? problemy sprz?towe z surowcem, jakim jest klej. Dochodzi do niepotrzebnych wymian drogich cz??ci. Koszty rosn? z godziny na godzin?! Dlatego warto si? zastanowi? nad wymian? sprawdzonego kleju! W przemy?le klejenia na gor?co s? ogromne mo?liwo?ci oszcz?dzania. Zapraszam na strony serwisu Hot Melt-support. Ale nie na wszystkim da si? oszcz?dza?! To tak, jakby do bardzo drogiego silnika diesel nala? oleju opa?owego!

Pozdrawiam
BetaFil

czwartek, 31 grudnia 2009

Hot Melt-Mini Blue!


Witam
Mamy jeszcze stary, ale dobry rok 2009. Idzie ju? nowy. B?dzie lepszy? Nikt nie wie!
Dzisiaj chcia?em napisa? kilka s?ów o serii bardzo "elitarnej" Nordsona. Trzymana jest troch? w tajemnicy. Co mnie zainspirowa?o? Otó? dosta?em taki modu? ostatnio do naprawy. Nie widzia?em go ju? d?u?szy czas, a? nagle jest! Teraz podam link do oficjalnej strony firmy Nordson: MiniBlue! Nic szczególnego tam Państwo nie znajd?! Ups! Malutki, niepozorny! Ale niesamowicie skuteczny! In?ynierowie Nordson-a pokazali po raz kolejny co potrafi?! Fenomen je?li chodzi o modu?y sterowane pneumatycznie. Modu? otwierany i zmykany powietrzem. Doskona?e podwójne uszczelnienie skrzyde?kowe. G?ówne uszczelnienia iglicy to Mupu wysokiej klasy! Jednym s?owem "malutki zuch"! Za jako?ci? idzie cena. Nordoson liczy sobie ok, 2500 PLN. Przy zwrocie u?ywanego oferuje 40% upustu. Ale mar?a! Jednak warto zainwestowa? mimo tych cen. Naprawa nie jest skomplikowana i w BetaFil-Hot Melt kosztuje 350 PLN. Ca?kowita wymiana uszczelnień i kontrola poprawnej pracy. Uszczelnienia produkowane przez O.L.Sests-to najlepsza marka na ?wiecie. Nie wiem komu produkcj? uszczelnień zleca Nordson, ale to na pewno nic lepszego! Firma BetaFil-Hot Melt daje gwarancj? jak Nordson na nowe modu?y.

BetaFil.
Szcz??liwego Nowego Roku!

czwartek, 10 grudnia 2009

Gardoclean 71

Witam wszystkich.
Z pewnych, bardzo wa?nych powodów nie pojawia?em si? tutaj. Jestem jednak ju?. Co mówi tytu? tego posta? Otó? jest to nazwa ?rodka czyszcz?cego u?ywanego w technologii Hot Melt. ?rodek ten przeznaczony jest do usuwania nagaru ze spalonego kleju. Podkre?lam, NAGARU! Nie usunie on ?wie?ego kleju. Tak wi?c stosowany jest o końcowej fazie czyszczenia. Miesza si? go z wod? w stosunku wagowym 6-8%. Sprzedawany jest, z tego co wiem, tylko w ilo?ciach hurtowych. Mam pewn? ilo?? tego ?rodka do odsprzedania. Je?li kto? by?by zainteresowany, s?u?? pomoc?. Udziel? wówczas szczegó?owych wskazówek jak go u?ywa?.

Pozdrawiam
BetaFil

wtorek, 18 sierpnia 2009

Valco MeltonWitam
Powtórz?: Valco Melton. Có? to za firma? Otó? chiszpańsk? by?a wcze?niej. Teraz to ju? amerykański koncern Hot Melt specjalizuj?cy si? w urz?dzeniach przemys?owego klejenia na gor?co. Co do tej specjalizacji, to w?a?nie chcia?em napisa? kilka s?ów teraz w?a?nie.
Zdj?cie obok przedstawia sprz?t firmy Nordson. Na samej górze, modu? ITW Dynatec. To urz?dzenia z górnej pó?ki w tym przemy?le!!! Oczywi?ci nie tylko. Bystre oko zauwa?y CF200PAD. Pneumatyczne modu?y klejowe wykorzystywane s? najcz??ciej w przemy?le ?rednim i ma?ym. Dlaczego maj? wi?ksz? popularno?? od orygina?ów te produkowane przez Melton-a np.? Cena! Tylko du?e korporacje mog? sobie pozwoli? na nowinki. A one s? ?wietne dos?ownie. Melton, Buhnen, Challenger, to nic innego jak kopie tych urz?dzeń, tych z dolnej pó?ki. Nowinki strze?one s? patentami! Ale te nowinki to malutki procent rynku! Nordson chyba tego nie zauwa?y?. Samo s?owo "Nordson" albo "Dynatec" przyprawia ludzi o ból g?owy i szukaj? gor?czkowo zamiennika! A przecie? nic nie jest wieczne. Naprawy te? nie s? wieczne. Mo?na naprawia? do jakiego? czasu. W końcu i tak trzeba kupi? co? nowego. Dlaczego nie zarobi? na tanich i jednocze?nie op?acalnych naprawach i utrzyma? mark? na rynku. Nie jestem specem od globalnej polityki finansowej firm. Widz? jednak, ?e Nordson, ITW Dynatec trac? rynek. Nie maj? solidnego zaplecza serwisowego. Nie maj? doradztwa techniczno-procesowego. Nie zapewniaj? klientowi komfortu spokojnie przespanej nocy. Zadowolony klient to sta?y klient. Mo?e czas to zmieni?? To ju? zmartwienie Panów z Nordson-a.
Melton znalaz? sobie przedstawiciela, co prawda jego jako?? us?ug budzi spore zastrze?enia. Ale go ma.
Buhnen nie ma dobrego zdania w?ród klientów z tego co s?ysz?. Challenger to ju? historia (ale to marka Nordson-a). Pozosta? Melton.
Ten stara si? psu? krew potentatom. Skutecznie jak si? wydaje na dzień dzisiejszy. Zastanawiam si? jeszcze nad jednym. By? mo?e ci giganci maj? gdzie? ma?y i ?redni biznes. Mo?e stawiaj? na wielkich? Nie wiem. Wiem jedno. Trac? klientów w Polsce. Czy ty!ko w Polsce? Tego te? nie wiem. Ale nawet kilka lat temu (nie by?o kryzysu) w fabryce P&G na warszawskim Targówku szukano zamienników! Przedstawiciele Nordson-a przyje?d?ali do Procter&Gamble i dziwili si?, dlaczego zaprzestano kupowa? modu?y, w?a?nie CF200PAD czy EP10. By?em na tym spotkaniu i wciska?em im kit o mniejszym zu?yciu itp. W praktyce wygl?da?o to tak, ?e naprawy by?y o wiele tańsze. Firma Termolan te? próbowa?a si? wgry??. Robili?my to sami na warsztacie w Warszawie i ich te? pos?ali?my na szczaw. Nie wiedz? co Polacy potrafi?!
Melton postawi? na mniejsze przedsi?biorstwa i na znan?, sprawdzon? i skuteczn? technologi? (nie jego co prawda). Skopiowa?, zmniejszy? ceny (bo jest z czego) i zaczyna rz?dzi?!
Melton to trzecia pozycja na rynku Hot Melt, chocia? sam nic nie zrobi? tak na prawd? w dziedzinie technologii klejenia na gor?co. Nawet zdj?cia na jego serwisie nie s? jego w?asno?ci?.
W tym ca?ym zamieszaniu zapraszam na stron? P.H.U.BetaFil-Hot Melt. Naprawiamy ten ca?y sprz?t po bardzo konkurencyjnych cenach!
Je?li szukacie wsparcia procesowego w aplikacjach na gor?co, zapraszam na hot melt support. W przypadku gdy skorzystacie z us?ug napraw, wsparcie otrzymacie za darmo!

Pozdrawiam
BetaFil

?roda, 5 sierpnia 2009

Hot Melt-rozpu?? i sklej w p&g

Witam
BetFil
Specjalnie z ma?ej litery nazwa tej firmy!!!
Historia klejenia na gor?co w P&G, bo tam si? to zacz??o.
P&G to fabryka potentata w przemy?le kosmetycznym na ?wiecie.
Do pracy w tej korporacji trafi?em przypadkiem, mocnym przypadkiem. Przyczyni? si? do tego kto?, ale bardzo szanuj? tego cz?owieka.
Zaczyna?em pakuj?c paczki pieluch na paletach.
P&G to bardzo dziwna firma.
Zwolnilibardzo zdolnego cz?owieka, Tomka. Nie pasowa? do idiotycznego systemu kierowania lud?mi. Wstyd mi by?o na jego po?egnaniu. Zrobili sobie bib?. A co najciekawsze, on mia? wszystko gdzie?. Wyszed?em bo nie mog?em na to patrze?. Banda durni.
Jeszcze wcze?niej przyszed? awans. Praca na pakowaniu. "Foker".
Zawsze kr?ci?y mnie kleje.
Wszystko robi?em, ?eby tam trafi?.
Szczerze mówi?c nie by?o ch?tnych na to stanowisko. System okresowych rotacji to najbardziej idiotyczna rzecz. Do?wiadczeni fachowcy, obs?uguj?cy najbardziej skomplikowane linie produkcyjne na ?wiecie, w efekcie i tak trafiaj? w końcu na "palet?", uk?ada? paczki z pieluchami. Idiotyzm totalny!
Do jutra

BetaFil

Hot Melt Equipment-Urz?dzenia do klejenia na gor?co.


Witam
Urz?dzenia do przemys?owego klejenia na gor?co, pragn? to podkre?li?! Jakie wybra?? Jakich u?ywa?? Je?li ju? jakie? mamy, chcemy aby zarabia?y kas?. Je?li nie mamy a chcemy aby zarabia?y kas?, to ju? inny temat. Jakie wybra??
Ja naprawiam sprz?t "hot melt".
Nie u?ywam go do zarabiania kasy.
Jaki bym wybra??
Ot, trudne pytanie.
Co? Jak? Jak szybko? Jaka wydajno?? na godzin?? Jaki klej? Jaka linia produkcyjna?
Cz?sto dostaj? zapytania ofertowe na sprz?t do klejenia.
I cz?sto musz? pyta? tak:
-Jaki ma by? rodzaj aplikacji?
-Jakie zapotrzebowanie na klej?
-Rodzaj kleju, to te? wa?ne bardzo!
-Ile w??y ma obs?ugiwa? zbiornik i jak d?ugie maj? by??
-Jakiego typu jest linia produkcyjna? Automatyczna,pó?automatyczna czy r?czna?
-Jakie sterowanie?
-Jakie czujnik? (szczególnie w przypadku starszych systemów). Co nie znaczy ?e gorszych!
To takie podstawowe pytania jakie przychodz? mi na my?l w przypadku nowego sprz?tu. Zauwa?y?em, ?e klienci chc? bardzo oszcz?dza?, nie znaj?c jako?ci sprz?tu i co najwa?niejsze, pó?niejszego jego utrzymania.
Dla przyk?adu:
Je?li jaka? cz??? da si? naprawi? po sze?ciu miesi?cach pracy za 10% ceny zakupu i nadal pracuje z powodzeniem jeszcze sze?? miesi?cy. A je?li da si? to zrobi? jeszcze raz?
A je?li po zakupie cz??ci po sze?ciu miesi?cach trzeba kupi? now??
To co si? bardziej op?aci?
Kleje nie s? tanie. Tym bardziej trzeba kupowa? moim zdaniem dobry sprz?t.
Dobry, znaczy Nordson albo ITW Dynatec!
Ja kupi? bym Nordson-a.
Mo?e to taka sympatia do tej firmy, ale uzasadniona! Tyle lat do?wiadczenia!
To solidny, prosty w obs?udze i naprawie, niezawodny sprz?t!
I tani w końcowym efekcie!
Dynatec? ?wietny! Ale za drogi w porównaniu z konkurentem!
Chocia?, ch?tnie bym spróbowa? bo na prawd? jest super.
Mia?em do czynienia z technologi? ITW UFD. Rewelacja!!!
Droga jak cholera ale warto! wytrzyma?a jak dzik!
Co kupi??
Dla mnie osobi?cie kwesti? by?aby cena tylko.
Tańszy w utrzymaniu jest Nordson moim zdaniem.
Wybór nale?y do Was!
Ai jeszcze, gdzie to do cholery naprawi??
Czy to w ogóle si? da?'
Da si?, jak najbardziej!
Przemys? klejenia na gor?co strze?e swoich tajemnic.
Poniewa? to kasa jest ogromna.
Teraz cofn? si? do swojego wpisu na tym blogu:
Hot Melt- Klejowe Dyktatury.
Tak zaczyna?em ten blog. Kleje to moja pasja. Mam nadziej?, ?e w Polsce rozwiejemy t? mg?? tajemnicy. Stworzono j? by zarabia? niesamowit? kas?!
Zapraszam do wspó?pracy w temacie i na serwis tematyczny hot melt support.
Pozdrawiam

BetaFil

ITW Challenger-modu?y klejowe hot meltWitam
Widzia?em ostatnio takie modu?y w naprawie i musz? powiedzie?, ?e jestem mile zaskoczony. Podpis na module: "Challenger". Jako?? wykonania wy?mienita. Bardzo dobre materia?y uszczelniaj?ce. Powiedzia? bym tak: to taki ITW Dynatec i Nordson w jednym. Ciekawa jaka jest cena za nowy modu?? By? mo?e firmav ITW Challeger udzieli nam na ten temat informacji. Wy?l? do nich e-mail z zapytaniem i napisz? wam jak si? sprawy maj?. Ale szczerze polecam te urz?dzenia. Cena naprawy jednego w P.H.U.BetaFil-Hot Melt powinna wynie?? jakie? 200-350PLN. Wszystko zale?y od tego, w jakiej aplikacji pracuj?. Mam na my?li szybko?? aplikacji przerywanej przede wszystkim. Takie informacje s? niezwykle istotne dla firmy, która naprawia sprz?t. Dlaczego to takie wa?ne? Otó? chodzi o dobór uszczelnień iglicy modu?u. Zamontowa? te czy te? Tutaj nie b?d? niestety zdradza? detali wykonywania naprawy. Chelllenger stosuje uszczelnienia bardzo dobrej jako?ci! Zrobi? oczywi?cie udziwnienie w postaci ?rub "torks", ale to nie problem. Wzoruje si? chyba na firmach samochodowych cha!
Podsumowuj?c:
1. modu?y doskona?ej jako?ci.
2. bardzo dobre uszczelnienia.
3. ?atwe i nie drogie w naprawie.
4. cena naprawy bardzo przyst?pna.
5. trwa?e i niezawodne.
I co najistotniejsze. Nie trzeba kombinowa? z przeróbkami t?oka iglicy aby wymieni? uszczelnienie skrzyde?kowe. Challenger zrobi? to ju? za nas! Chwa?a mu za to! Zuch!
Ciekawe tylko jak z kosztami? Tego niestety jeszcze nie wiem.

Pozdrawiam
BetaFil